Pravidlá

PRAVIDLÁ A PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
WIPLAST.COM

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE
 3. PODMIENKY UZAVRETIA KÚPNEJ ZMLUVY
 4. METÓDY A PLATOBNÉ PODMIENKY PRE PRODUKT
 5. NÁKLADY, METÓDY A ČAS DODANIA A PREVZATIA VÝROBKU
 6. SŤAŽNOSŤ NA PRODUKT
 7. Mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a nápravy a pravidlá prístupu k týmto postupom
 8. PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY
 9. USTANOVENIA pre obchodníkov
 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 11. VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetový obchod www.wiplast.com sa stará o práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ nemôže vzdať práv, ktoré mu boli zverené zákonom o právach spotrebiteľov. Ustanovenia zmluvy, ktoré sú pre spotrebiteľa menej priaznivé ako ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov, sú neplatné a na ich mieste platia ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov. Preto ustanovenia týchto podmienok nie sú určené na vylúčenie alebo obmedzenie akýchkoľvek práv spotrebiteľov, ktoré im boli zverené záväznými právnymi predpismi a akýmikoľvek možnými pochybnosťamiA mali by byť preložené v prospech spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek nesúladu s ustanoveniami týchto nariadení prevládajú a uplatnia tieto ustanovenia.

  1. < La >

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. On-line obchod k dispozícii na internetovej adrese www.wiplast.com je prevádzkovaný Dariusz Rydzyński, ktorý je ekonomická činnosť v rámci spoločnosti WIPLAST Darius Rydzyńskiho registrované v centrálnom registri a informácie o podnikaní Hospodárske záležitosti Poľskej republiky, ktoré vykonal minister zodpovedný za ekonomiku, s: adresa miesta podnikania a adresa pre doručovanie: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra, D & C 9111957390, REGON 021858519, e-mailová adresa: [email protected], telefónne číslo: 48781439719.

 2. NiniZmluvné podmienky sa adresujú spotrebiteľom aj obchodníkom, ktorí používajú internetový obchod, pokiaľ ustanovenie nariadení neustanovuje inak a je určené len spotrebiteľom alebo obchodníkom.

 3. Prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných v internetovom obchode v súvislosti s vykonávaním týchto podmienok je predávajúci. Osobné údaje sa spracúvajú na účely, a to v rozsahu a na základe základov a zásad uvedených v zásadách ochrany osobných údajov uverejnených na internetovej stránke internetového obchodu. Zásady ochrany súkromia zahŕňajú najmä pravidlá spracúvania osobných údajovSprávcom v internetovom obchode vrátane dôvodov, účelov a rozsahu spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácie o používaní súborov cookie a analytických nástrojov v internetovom obchode. Používanie internetového obchodu vrátane nákupov je dobrovoľné. Podobne, poskytovanie osobných údajov pomocou internetového obchodu zákazníka alebo klienta je dobrovoľné, s výhradou výnimiek uvedených v zásadách ochrany osobných údajov (uzavretie zmluvy a zákonných povinností predávajúceho).

 4. Definície:

  1. PRACOVNÝ deň – jeden deň od pondelka do piatku bez štátnych sviatkov.

  2. REGISTRAČNÝ formulár-formulár k dispozícii v internetovom obchode pre vytvorenie účtu.

  3. Objednávka – Elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v internetovom obchode umožňujúci uvedenie objednávky, najmä pridaním výrobkov do elektronického nákupného košíka a stanovením podmienok kúpnej zmluvy, vrátane Spôsob doručenia a platby.

  4. < P>Zákazník – (1) fyzická osoba s plnou právnou schopnosťou a v prípadoch ustanovených všeobecne platnými pravidlami aj fyzickou osobou s obmedzenou právnou schopnosťou; 2. právnická osoba; alebo (3) organizačnú jednotku bez právnej subjektivity, ktorej právny poriadok udeľujeprávnu istotu; -ktorý uzavrel alebo zamýšľa uzavrieť zmluvu o predaji s predávajúcim.
 • Občiansky zákonník – zákon Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964 (ú. v. ES 1964, č. 16, bod 93, v znení neskorších predpisov).

 • ÚČET – Elektronická služba označená individuálnym menom (login) a heslom poskytovaným klientom, zbierka zdrojov v počítačovom systéme poskytovateľa služieb, v ktorej sa zhromažďujú údaje poskytnuté klientom a informácie o používateľovi, ktorý predložil. Objednávky internetového obchodu.

 • < P>NEWSLETTER – Elektronická služba, elektronická distribučná služba poskytovaná poskytovateľom služieb prostredníctvom e-mailu, ktorý umožňuje všetkým klientom používať ho na automatické prijímanie od poskytovateľa služieb Opakovaný obsah následných vydaní bulletinu, ktorý obsahuje informácie o produktoch, novinkách a propagačných akciách v internetovom obchode.
 • PRODUKT – k dispozícii v internetovom obchode hnuteľný predmet, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.

 • Podmienky – tieto pravidlá online obchodu.

 • Internetový obchod-internetový obchod poskytovateľa služieb dostupný na internetovej adrese: www. wiplast. com.

 • Predávajúci POSKYTOVATEĽ služieb – Dariusz Rydzyński, ekonomická činnosť v rámci spoločnosti WIPLAST DARIUSZ RYDZYŃSKI zapísaná v centrálnom registri a informácie o hospodárskej činnosti Poľskej republiky, ktorú uskutočnil ministerHospodárske záležitosti, ktoré majú: adresa miesta podnikania a adresa pre doručovanie: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra, D & C 9111957390, REGON 021858519, e-mailová adresa: [email protected]

 • KÚPNA zmluva-zmluva o predaji výrobku uzavretej alebo uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu.

 • Elektronická služba – služba poskytovaná elektronicky poskytovateľovi zákazníkovi prostredníctvom internetového obchodu.

 • Užívateľ služby – (1) fyzická osoba s plnou právnou schopnosťou a v prípadoch ustanovených všeobecne platnými pravidlami aj fyzickou osobou s obmedzenou právnou schopnosťou; 2. právnická osoba; alebo (3) organizačnú jednotku bez právnej subjektivity, ktorej právny poriadok priznáva právnu spôsobilosť; -Použitie alebo intating používať elektronickú službu.

 • zákona o PRÁVA spotrebiteľov, akt-Act z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (vestník zákonov 2014, bod 827, v znení neskorších predpisov)

 • Objednávka-vyhlásenie o zámere klienta predložené prostredníctvom objednávkový formulár a určené priamo na uzavretie zmluvy o predaji výrobkov s predávajúcim.

 • ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE

  1. Tieto elektronické služby sú k dispozícii v internetovom obchode: účet, ObjednávateNewsletter.

   1. Účet-použitie účtu je možné po dokončení celkom tri po sebe idúcich krokov klienta-(1) vyplnenie registračného formulára, (2) kliknutím na "pokračovať" pole. V registračnom formulári je potrebné poskytnúť zákazníkovi tieto údaje: meno a priezvisko/Názov spoločnosti, adresa (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto, krajina), e-mailová adresa, telefónne číslo Kontakt a heslo. V prípade nespotrebiteľov je tiež potrebné uviesť názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo.

    1. Service ElectroniÚčet je poskytovaný Bezplatne na dobu neurčitú. Užívateľ služby má možnosť kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zmazať účet (zrušenie účtu) zaslaním príslušnej žiadosti poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na adresu: [email protected] alebo písomne. Na adresu: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra.

   2. Objednávanie – použitie objednávového formulára začína zákazníkom pridaním prvého produktu do elektronického nákupného košíka v internetovom obchode. Objednávka je umiestnená po tom, čo zákazník dokončil celkom dva po sebe nasledujúce kroky-(1) po vyplnení objednávacích formulárov a (2) kliknutím na stránku internetového obchodu po vyplnení poľa formulára objednávky "objednávka s povinnosťou zaplatiť" – Tento okamih, môžete nezávisle(Na tento účel sú zobrazené správy a informácie dostupné na stránke internetového obchodu). Vo formulári objednávky musí zákazník poskytnúť nasledujúce údaje týkajúce sa zákazníka: meno a priezvisko/Názov spoločnosti, adresa (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto, krajina), e-mailová adresa, telefónne číslo a údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy: produkt/y, množstvo výrobku/ov, miesto a spôsob dodania výrobku/ov, spôsob platby. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je tiež potrebné poskytnúť názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo.

    1. Service eleFormulár KTronic Order je poskytovaný bezplatne a je jednorazové a je ukončený, keď je objednávka umiestnená cez neho alebo na základe predchádzajúceho zastavenia objednávky prostredníctvom Príjemcu služby.

   3. Newsletter-môžete sa tiež prihlásiť k odberu noviniek výberom príslušného políčka pri vytváraní účtu-zákazník je uložený do newslettera, keď je účet vytvorený.

     1. < La >

    Elektronický bulletin služba je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú. Užívateľ služby má možnosť kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odhlásiť z odberu newslettera (Odhlásiť sa z odberu newslettera) zaslaním príslušnej žiadosti poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na adresu: [email protected] com alebo písomne na adresu: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra.

 • Technické požiadavky potrebné na spoluprácu s elektronickým systémom, ktorý poskytovateľ služieb používa: (1) počítačový, prenosný alebo iný multimediálny prístroj s prístupom na Internet; 2. prístup k elektronickej pošte; (3) webový prehliadač: Mozilla Firefox verzia 17,0 a vyššia alebo Internet Explorer verzia 10,0 a vyššia, Opera verzia 12,0 a vyššia, Google Chrome verzia 23,0. A vyššie, Safari verzia 5,0 a vyššia, Microsoft Edge verzia 25.10586.0.0 a vyššia; (4) Odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024x768; (5) povoľte možnosť ukladať súbory cookie a podporu JavaScriptu vo webovom prehľadávači.

 • ServicesobiOrca je povinný používať internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s právom a morálkou, pokiaľ ide o osobné práva a autorské práva a duševné vlastníctvo poskytovateľa služieb a tretích strán. Zákazník je povinný zadať údaje v súlade so skutočnosťami. Príjemca služby je zakázané dodávať obsah protiprávnej povahy.

 • < P> Spôsob reklamačného konania pre elektronické služby:
  1. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania elektronických služieb poskytovateľom služieb a iné sťažnosti týkajúce sa prevádzkovania internetového obchodu (s výnimkou reklamačného postupu výrobku, ktorý je uvedený v odseku 6 nariadenia o regulAminu) zákazník môže predložiť napríklad:

   1. Písomne na adrese: ul. Long 2B, 56-416 Twardogóra;

   2. V elektronickej forme e-mailom na: [email protected];

  2. Odporúča sa, aby zákazník poskytol opis sťažnosti: 1. informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu sťažnosti, najmä druh a dátum výskytu nezrovnalosti; (2) požadovanie zákazníka; a (3) kontaktné údaje o sťažnosti – to uľahčí a odbor spracovanie sťažností poskytovateľom služieb. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú podobu odporúčaní a nemajú vplyv na účinnosť sťažností podaných bez odporúčaného opisu sťažnosti.

  3. Sťažnosť poskytovateľa služieb sa uskutoční bezodkladne najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho predloženia.

 • PODMIENKY UZAVRETIA KÚPNEJ ZMLUVY

   1. Uzavretie kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim sa uskutoční po tom, čo zákazník umiestni objednávku pomocou objednávkový formulár v internetovom obchode v súlade s oddielom 2.1.2 nariadení.

   2. Cena výrobku uvedené v internetovom obchode je uvedený v poľskom zlotý a zahŕňa dane. Celková cena vrátane daní výrobku, ktoré sú predmetom zmluvy, ako aj náklady na dodanie (vrátane poplatkov za dopravu, dodávku a poštové služby)) a iné náklady, a ak nie je možné určiť výšku týchto poplatkov, zákazník musí byť informovaný na internetovej stránke internetového obchodu počas jeho uvedenia do prevádzky, a to aj v čase, keď zákazník plánuje zaviazať zmluvu Sales.

   3. Postup uzavretia kúpnej zmluvy v internetovom obchode pomocou formulára

    orders
    1. Uzavretie kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim sa uskutoční po tom, čo zákazník umiestnil objednávky v internetovom obchode v súlade s oddielom 2.1.2 podmienok.

    2. Po uvedení objednávky predávajúci okamžite potvrdí príjem a zároveň prijme príkaz na vykonanie. Potvrdenie o doručení objednávky a jeho prijatie na vykonanie sa uskutoční zaslaním zákazníkovi zodpovedajúcu e-mailovú správu na e-mailovú adresu klienta, ktorá bola poskytnutá v čase uvedenia objednávky, ktorá musí obsahovať aspoň Vyhlásenie predávajúceho o doručení objednávky a jeho prijatie na vykonanie a potvrdenie uzavretia kúpnej zmluvy. Po obdržaní vyššie uvedeného e-mailu, zmluva o predaji medzi zákazníkom a predávajúcim je uzavretá.

    < Li>

  Fixácia, bezpečnosť a poskytovanie obsahu kúpnej zmluvy sa uskutoční (1) sprístupnením týchto podmienok na webovej stránke online obchodu a (2) odoslaním zákazníka e-mailom uvedeným v bode. 3.3.2.Pravidlá. Obsah kúpnej zmluvy je ďalej upevnený a zabezpečený v informačnom systéme internetového obchodu predávajúceho.

 • < H2 id = "Odsek-4" > metódy a platobné podmienky pre produkt
  1. predávajúci poskytuje zákazníkovi nasledujúce platobné metódy týkajúce sa kúpnej zmluvy:

   1. hotovosti pri dodaní na pokladni.

   2. platba v hotovosti na osobnú príjemku.

   3. Platba bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho.

   4. elektronické platby a platby kreditnou kartou prostredníctvom služby PayPal.com-možné aktuálne platobné metódy sú uvedené na stránke internetového obchodu na karte informácie o spôsoboch platby a na webovej stránke Webové stránky https://www.paypal.com/pl.

    1. vyrovnanie transakcií prostredníctvom elektronickej platby a platobnej karty sa vykonáva podľa výberu zákazníka prostredníctvom služby PayPal.com. Podpora elektronických platieb a platobných kariet vedie:

     1. PayPal.com – spoločnosť PayPal (Europe) S. A R.L. & cie, S.C.A., 5. poschodová 22 – 24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembursko.

  2. Dátum splatnosti:

   1. Ak zákazník vyberie platbu bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platbou kreditnou kartou, zákazník je povinný uskutočniť platbu do 7 kalendárnych dní od dátumu uzavretia kúpnej zmluvy.

   2. Ak sa zákazník rozhodne zaplatiť v hotovosti pri dodaní alebo v hotovosti pri dodaní, zákazník je povinný uskutočniť platbu po obdržaní zásielky.

 • NÁKLADY, METÓDY A ČAS DODANIA A PREVZATIA VÝROBKU

  1. Dodávka výrobku je k dispozícii na území Poľskej republiky./p >

  2. Doručenie produktu zákazníkovi je splatné, pokiaľ zmluva o predaji neustanovuje inak. Náklady na dodanie výrobku (vrátane prepravy, dodania a poštových služieb) sú uvedené zákazníkovi na internetovej stránke internetového obchodu na karte informácie o nákladoch na dodanie a počas uvedenia objednávky, a to aj v čase vyjadrenia Zákazník bude viazaný zmluvou o predaji.

  3. < P>Osobný príjem produktu zákazníkom je bezplatný.
  4. Predávajúci poskytuje zákazníkovi nasledujúce spôsoby dodania alebo prevzatia produktu:

   1. Poštovné, poštová zásielka.

   2. Kuriérske doručenie, kuriérske doručenie.

   3. Preprava paliet.

   4. Osobné vyzdvihnutie k dispozícii na adrese: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra – vo všedné dni, medzi 08:00 a 16:00.

  5. Dátum dodania výrobku zákazníkovi je do 7 pracovných dní, pokiaľ opis výrobku alebo pri uvedení objednávky nie je poskytnutý kratšíRmin. V prípade výrobkov s rozdielnymi dodacích časov je dátum dodania najdlhší termín, ale nesmie presiahnuť 7 pracovných dní. Začiatok dodacej doby produktu zákazníkovi sa počíta takto:

    1. < Li>

   V prípade výberu platby zákazníkom bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou-od dátumu započítania bankového účtu alebo zúčtovacieho účtu predávajúceho.

   1. Ak si zákazník vyberie spôsob platby v hotovosti pri doručení – od dátumu uzavretia kúpnej zmluvy.

  6. Dátum pripravenosti výrobku, ktorý má zákazník získať – Ak zákazník vyberie osobný príjem výrobku, produkt bude pripravený na prijatie zákazníkovi do 7 pracovných dní, pokiaľ nie je v popise výrobku alebo pri objednávke Je uvedený kratší termín. V prípade výrobkov s rôznymi dátumami pripravenosti na príjem je dátum pripravenosti vyzdvihnutia najdlhší termín, ale nesmie presiahnuť 7 pracovných dní. Zákazník musí byť informovaný o pripravenosti výrobku na prijatie predávajúcim. Začiatok obdobia pripravenosti výrobku na akceptovanie zákazníkom sa počíta takto:

   1. v inštancii)Zákazník si vyberie spôsob platby bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou-od dátumu započítania bankového účtu alebo zúčtovacieho účtu predávajúceho.

   2. V prípade výberu zákazníka v hotovosti pri dodaníDátum uzavretia kúpnej zmluvy.

 • SŤAŽNOSŤ NA PRODUKT

   1. Základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho zákazníkovi, ak predávaný výrobok má fyzickú alebo právnu vadu (záruku), sú určené všeobecne platnými zákonmi, najmä Občianskym zákonníkom (vrátane článku 556-576 kódexu Občianske).

    < La >

  Predávajúci je povinný poskytnúť zákazníkovi výrobok bez vady. Podrobnosti o zodpovednosti predávajúceho za vadu produktu a práva zákazníka sú uvedené na stránke internetového obchodu na karte informácie o sťažnosti.

 • Sťažnosť môže podať zákazník napríklad:

  1. Písomne na adrese: ul. Long 2B, 56-416 Twardogóra;

  2. V elektronickej forme e-mailom na: [email protected];

 • Odporúča sa, aby zákazník poskytol opis sťažnosti: 1. informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu sťažnosti, najmä druh a dátum výskytu vady; 2. požiadať o spôsob podania výrobku do súladu s kúpnou zmluvou alebo s vyhlásením o znížení ceny alebo odňatím kúpnej zmluvy; a (3) kontaktné údaje sťažnosti – tým sa uľahčí a urýchli vybavovanie sťažnosti predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú podobu odporúčaní a nemajú vplyv naSťažnosti podané bez odporúčaného opisu sťažnosti.

 • Predávajúci odpovie na sťažnosť zákazníka urýchlene, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho predloženia. Ak zákazník, ktorý je spotrebiteľom, požiadal o výmenu tovaru alebo o odstránenie vady alebo podal vyhlásenie o znížení ceny, pričom uvedie sumu, o ktorú sa má cena znížiť, a predávajúci na túto žiadosť neodpovedal do 14 kalendárnych dní, usudzuje sa, že Žiadosť bola považovaná za odôvodnenú.

 • Zákazník, ktorýje povinný poskytnúť chybný výrobok na adresu: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra. V prípade zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, náklady na dodanie výrobku znáša predávajúci, v prípade nespotrebiteľských nákladov na dodanie zákazníka. Ak z dôvodu povahy výrobku alebo ako bol inštalovaný, dodanie výrobku zákazníkom by bolo nadmerne ťažké, zákazník je povinný sprístupniť výrobok predávajúcemu na mieste, kde sa výrobok nachádza.

 • Mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a nápravy a pravidlá prístupu k týmto postupom

  1. Podrobné informácie o schopnosti zákazníka využívať mimosúdne metódy vybavovania sťažností a nápravy a prístup k týmto postupom sú k dispozícii na internetovej stránke úradu pre ochranu Konkurencia a konzuNa: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  2. Predseda úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa tiež prevádzkuje kontaktný bod (telefón: 22 55 60 333, E-mail: [email protected] alebo písomná adresa: pl. Powstańców Varšava 1, 00-030 Varšava.), ktorého úlohou je okrem iného poskytnúť poskytovanie Pomoc spotrebiteľom v záležitostiach týkajúcich sa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

  3. Spotrebiteľ má nasledujúce príklady možnosti využitia mimosúdnych spôsobov riešenia sťažností a nápravy: (1) žiadosť o urovnanie sporu na trvalý mimosúdny spotrebiteľský súd (pre viac informácií navštívte: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) návrh mimosúdneho urovnávania sporu provinčnému inšpektorovi obchodnej inšpekcie (pre viac informácií o mieste inšpektora zodpovedného za miesto výkonu obchodnej činnosti predávajúceho); a (3) pomoc okresnému (obecnému) spotrebiteľskému obhajcu alebo sociálnej organizácii, ktorej štatutárnymi úlohami je ochrana spotrebiteľov (m.in. Federácia spotrebiteľov, poľská Asociácia spotrebiteľov). Poradenstvo sa poskytuje, inter alia, e-mailom na adrese [email protected] a na zákaznícku linku číslo 801 440 220 (hotline otvorená vo všedné dni, od 8:00-18:00, poplatok za pripojenie podľa operátora cestovného).

  4. Platforma na riešenie sporov online medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi na úrovni EÚ (platforma RSO) je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma RSO je interaktívna a viacjazyčná internetová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí žiadajú mimosúdne urovnanie sporu o zmluvné záväzky vyplývajúce z online zmluvy Predaj alebo Servisná zmluva (pre viac informácií o samotnej platforme alebo na internetovej adrese úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: < a href = "https:/UOKIK. GOV. PL/SPORY_KONSUMENCKIE_FAQ_PLATFORMA_ODR. php "target =" _ Blank "rel =" Noreferrer Noopener ">https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 • PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

  1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže do 14 kalendárnych dní odstúpiť od nej bez uvedenia dôvodov a bez toho, aby vznikli náklady, s výnimkou nákladov stanovených v oddiele 8,8 rokovacieho poriadku. Stačí poslať žalobu pred uplynutím jej platnosti. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy môže byť podané napríklad:

   1. pisemNie na adresu: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra;

   2. V elektronickej forme e-mailom na: [email protected];

  2. Vzorový formulár na odstúpenie od vzorky je zahrnutý v príloheČ. 2 zákona o právach spotrebiteľov a je k dispozícii aj v oddiele 11 rokovacieho poriadku a na internetovej stránke internetového obchodu v oddiele o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť šablónu formulára, ale toto nie je povinné.

  3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína:

   1. V prípade zmluvy, v ktorej predávajúci vydáva výrobok, je povinný previesť jeho majetok (napr. Kúpna zmluva) – z výrobku, ktorý vlastní spotrebiteľ alebo tretia strana iná ako dopravca, a v prípade zmluvy, ktorá: 1) pokrýva niekoľko výrobkov, ktoré sa dodávajú oddelene, v dávkach alebo častiach, z Držba posledného výrobku, dávky alebo časti, alebo (2) pozostáva z pravidelného dodania výrobkov na určitý čas, od držby prvej z výrobkov;

   2. pre zostávajúceZmluvy – odo dňa uzatvorenia zmluvy.

  4. V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva nepovažuje za uzavretu.

  5. Predávajúci musí bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, uhradiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré vykonal, vrátane nákladov na dodanie výrobku (s výnimkou Dodatočné náklady vyplývajúce z spôsobu dodania vybraného spotrebiteľom okrem najlacnejšieho zvyčajného spôsobu doručenia dostupného v internetovom obchode). PredajcuTieto platby uhradia platbu použitím rovnakého spôsobu platby ako spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s inou metódou úhrady, ktorá nezahŕňa žiadne náklady. Ak predávajúci nenavrhlo, aby výrobok zhromaždil od spotrebiteľa, môže zadržať úhradu platieb prijatých od spotrebiteľa, až kým nebude výrobok prijatý späť, alebo ak spotrebiteľ neposkytne dôkaz o jeho postúpení, v závislosti od Ktoré udalosť nastane skôr.

  6. spotrebiteľ má Povinnosť bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa odchýlil od zmluvy, vrátiť výrobok predávajúcemu alebo dať mu osobe oprávnenej predávajúcim, aby ju dostal, ak predávajúci navrhol, že bude zhromažďovať výrobok. Na zachovanie termínu je postačujúce vrátiť výrobok. Spotrebiteľ môže produkt vrátiť na adresu: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra.

  7. ConsumenT je zodpovedný za zníženie hodnoty výrobku vyplývajúceho z jeho použitia spôsobom, ktorý je nevyhnutný na určenie povahy, charakteristík a funkčnosti výrobku.

  8. Možné náklady súvisiace so stiahnutím spotrebiteľa zo zmluvy, ktorá je povinná znášať spotrebiteľa:

   < OL >
  9. Ak si spotrebiteľ vybral spôsob dodania výrobku okrem najlacnejšieho zvyčajného spôsobu dodania dostupného v internetovom obchode, predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi, ktorého vznikli.Dodatočné náklady.

  10. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie výrobku./p >

  11. V prípade výrobku, ktorý je službou, ktorá na výslovnú žiadosť spotrebiteľa začala pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ, ktorý uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy po tom, ako sa žiadosť podáva, je povinný zaplatiť za Splnené až do odstúpenia od zmluvy. Výška platby sa vypočíta úmerne k rozsahu splnenia prospechu, berúc do úvahy cenu alebo odmenu dohodnutú v zmluve. Ak je cena alebo odmena nadmerná, základom pre výpočet tejto sumy je trhová hodnota plnenia, ktorá bola splnená.

 • Right Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku sa spotrebiteľovi neposkytuje vo vzťahu k zmluvám:

  1. (1) na poskytovanie služieb, ak predávajúci plne vykonával službu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred začatím ustanovenia, že po vykonaní predávajúceho stráca právo odstúpiť od zmluvy; (2) v ktorom cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými predávajúci nemá žiadnu kontrolu, a ktoré sa môžu vyskytnúť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3) v ktorom je predmetom služby neprefabrikovaný výrobok, vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúži na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb; 4. Ak je predmetom služby výrobok, ktorý sa rýchlokrátkodobé používanie; (5) v ktorom je predmetom služby výrobok dodaný v zapečatenom obale, ktorý po otvorení obalu nemožno vrátiť z dôvodu zdravia alebo hygieny, ak sa obal otvoril po dodaní; (6) v ktorom je predmetom ustanovenia výrobky, ktoré sú po dodaní svojou povahou neoddeliteľne spojené s inými položkami; (7) v ktorom je predmetom služby alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy a ktorej dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorej hodnota závisí od kolísania na trhu, nad ktorým predávajúci nie je Kontrolu (8) v ktorom spotrebiteľ výslovne požiadal, aby mu predávajúci prišiel na účely naliehavej opravy alebo výživného; Ak predávajúci poskytuje doplnkové služby iné ako tie, ktorých výkon požadoval spotrebiteľ, alebo poskytuje iné výrobky ako náhradné diely potrebné na opravu alebo údržbu, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ ide o Doplnkové služby alebo produkty; (9) Ak je predmetom ustanovenia zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačové programy dodané v zapečatenom obale, ak sa obal otvoril po dodaní; 10. na poskytovanie novín, periodík alebo periodík s výnimkou zmluvy o predplatení; (11) uzatvorené verejnou dražbou; (12) v prípade poskytovania služieb v oblastiZalievanie, iné ako na obytné účely, preprava tovaru, prenájom automobilov, stravovanie, služby týkajúce sa voľného času, zábavy, športových alebo kultúrnych podujatí, ak je zmluva označená dňom alebo obdobím poskytovania služieb; (13) Pokiaľ ide o dodávanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom médiu, ak sa plnenie dávky začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po informovaní predávajúceho o strate práv Odstúpiť od zmluvy.

 • OBCHODNÉ podmienky pre obchodníkov

   1. Tento oddiel zmluvných podmienok sa vzťahuje len na zákazníkov a nespotrebiteľov.

   2. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho uzavretia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v tomto prípade môže nastať bez uvedenia dôvodu a nedáva klientovi nespotrebiteľ žiadne nároky voči predávajúcemu.

   3. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, má predávajúci právo obmedziť dostupné platobné metódy, vrátane vyžadovania zálohy úplne alebo čiastočne, bez ohľadu na spôsob platby vybraný zákazníkom a skutočnosť, že uzatvoria dohodu Sales.

   4. < P>Keď predávajúci produkt uvoľní, dopravca sa prenesie doZákazník, ktorý nie je spotrebiteľom výhod a záťaže spojených s výrobkom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia výrobku. V takom prípade Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu, stratu alebo poškodenie výrobku, ktorý je výsledkom jeho prijatia na prepravu, až kým nebude vydaný zákazníkovi, a za meškanie pri preprave zásielky.
   5. V prípade, že sa výrobok prevedie na zákazníka prostredníctvom dopravcu, zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný skontrolovať zásielku včas a spôsobom, ktorý je akceptovaný pre takéto zásielky. Ak sa zistí, že počas prepravy je vada alebo poškodenie výrobku, je povinná vykonať všetky potrebné kroky na určenie zodpovednosti dopravcu.

   6. ZgoSpodnej časti umenia. 558 § 1 Občianskeho zákonníka zodpovednosť predávajúceho za záruku na výrobok zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, je vylúčená.

   7. < La >

    V prípade príjemcov služieb, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže poskytovateľ služieb vypovedať zmluvu o poskytnutí elektronickej služby s okamžitou účinnosťou a bez uvedenia dôvodov zaslaním príslušného vyhlásenia zákazníkovi.

    < La >

  Zodpovednosť poskytovateľa služieb/predávajúceho zákazníkovi/klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom, bez ohľadu na jeho právny základ, je obmedzená-tak na základe jediného nároku, ako aj pre všetky pohľadávky v celkovej výške Zaplatená cena a náklady na dodanie podľa kúpnej zmluvy,(j) ale nie na sumu 1000 zlotých. Poskytovateľ služieb/predávajúci je zodpovedný vo vzťahu k zákazníkovi/klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom len za typické škody predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy a nezodpovedá za stratené zisky vo vzťahu k Zákazník/klient, ktorý nie je spotrebiteľom.

 • Akékoľvek spory vzniknuté medzi predávajúcim/poskytovateľom služieb a príjemcom klienta/služby, ktorý nie je spotrebiteľom, sa podrobia súdu príslušnej jurisdikcie v priestoroch predávajúceho/poskytovateľa služieb.

 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu sú uzavreté v anglickom jazyku.

  2. Zmena podmienok:

   1. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo vykonať zmeny v nariadeniach z dôležitých dôvodov: zmeny právnych predpisov; Zmeny v platobných a dodacie metódy-v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú implementáciu ustanovení týchto nariadení.

   2. V prípade nepretržitej dohody (napr. poskytovanie elektronického servisného účtu) podľa týchto podmienok sú zmenené a doplnené nariadenia záväzné pre príjemcu služby, ak sú splnené požiadavky stanovené v čl. 384 a 384 [1] Občianskeho zákonníka, čiže zákazník bol riadne informovaný o zmenách a neoznámil zmluvu do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia. Ak zmena nariadení viedla k zavedeniu akýchkoľvek novýchZákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy.

   3. V prípade zmlúv nekontinuálneho charakteru podľa týchto zmluvných podmienok (napr. Zmluva o predaji) zmeny nariadení nebudú žiadnym spôsobom porušovať práva nadobudnuté klientmi/zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení nariadení, najmä zmeny nariadení nebudú mať vplyv na už predložené alebo podané A uzatvorený, vykonaný alebo vykonaný predajný súhlas.

  3. < P>Vo veciach, ktoré sa neriadia týmito zmluvnými podmienkami, sa uplatňujú všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä: občiansky zákonník; Zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (ú. v. ES 2002 č. 144, bod 1204, zmenený a doplnený); Pre kúpne zmluvy uzatvorené do 24. decembra 2014 roka so zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi-ustanovenia zákona o ochrane určitých spotrebiteľských práv a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom z 2. marca 2000 (ú. v. ES 2000 č. 22, položka. 271 s zomrel) a zákon o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľov a zmena Občianskeho zákonníka z 27. júla 2002 (ú. v. ES 2002 č. 141, bod 1176, v znení neskorších predpisov); Pre kúpne zmluvy uzatvorené 25. decembra 2014 roka so zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi-ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (ú. v. ES 2014, bod 827, v znení neskorších predpisov); a iné príslušné ustanovenia, ktoré sa bežneZákon.
 • VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY < BR/> (DODATOK ČÍSLO 2 ZÁKONA O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV)

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(Tento formulár musí byť vyplnený a poslaný späť len vtedy, ak si prajete odstúpiť od zmluvy)

< P>– Príjemca:

WIPLAST DARIUSZ RYDZYŃSKI
Ul. Długa 2B, 56-416 Twardogóra < BR/> wiplast.com
[email protected]

– Ja/my (*) týmto informovať/informovať (*) o mojej/našej odstúpení od kúpnej zmluvy o týchto položkách (*) zmluvy o dodaní týchto položiek (*) zmluvy o dielo pozostávajúcej z vykonania týchto položiek (*)/za poskytnutie týchto služieb (*)

– DátumZmluva (*)/príjem (*) – meno spotrebiteľa (-ov) – adresa spotrebiteľa (-ov) – podpis spotrebiteľa (-ov) (iba ak je formulár odoslaný v papierovej verzii) – dátum

(*) potenieDelete.