Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
INTERNETOVÝ OBCHOD WIPLAST.COM

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. ZÁKLADY SPRACOVANIA ÚDAJOV
 3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACÚVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
 4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
 5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBYA >
 6. SÚBORY COOKIE V INTERNETOVOM OBCHODE, PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE A ANALYTICKÉ
 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Táto politika ochrany osobných údajov online obchodu je informačná, čo znamená, že nie je zdrojom zodpovednosti pre príjemcov služieb alebo zákazníkov internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov zahŕňajú najmä pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov správcom v internetovom obchode, vrátane dôvodov, účelov a rozsahu spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácií Používanie súborov cookie a analytických nástrojov v internetovom obchode.

  2. < P>Správca osobných údajov zhromaždených prostredníctvom internetového obchodu je Dariusz Rydzyński, ktorý je hospodárskou činnosťou v rámci spoločnosti WIPLAST DARIUSZ RYDZYŃSKI EntryAna do centrálneho registra a informácie o ekonomických činnostiach Poľskej republiky, ktoré vykonáva minister zodpovedný za ekonomiku, pričom: adresa miesta podnikania a adresa pre doručovanie: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra, D & C 9111957390, REGON 021858519, e-mailová adresa: [email protected]ďalej len "správca" a je tiež poskytovateľom služieb internetového obchodu a predajcu.
 • Dane) osobné údaje v internetovom obchode spracúva prevádzkovateľ v súlade s platnými zákonmi, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osôb Fyzických osôb so zreteľom na spracúvanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len "GDPR" alebo "nariadenie GDPR". Úradný text GDPR: < a href = "http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/? uri = CELEX% 3A32016R0679" target = "_ blank" rel = "noreferrer Noopener" > http: http://Eur-lex.europa. EU/Legal-content/PL/TXT/? URI = CELEX% 3A32016R0679

 • Používanie internetového obchodu vrátane nákupov je dobrovoľné. Podobne, poskytovanie osobných údajov zo strany užívateľa alebo zákazníka internetového obchodu je dobrovoľné, s výhradou dvoch výnimiek: (1) uzatváranie zmlúv so správcom-neschopnosť poskytnúť v prípadoch a vV rozsahu uvedenom na internetovej stránke internetového obchodu a v nariadeniach o internetovom obchode a v týchto zásadách ochrany osobných údajov potrebných na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy alebo dohody o poskytovaní elektronických služieb Správca nie je schopný uzavrieť túto dohodu. Poskytovanie osobných údajov je v takom prípade zmluvnou požiadavkou a ak si dotknutá osoba želá uzavrieť zmluvu s správcom, je povinná poskytnúť požadované údaje. Vždy, keď sú údaje potrebné na uzavretie zmluvy vopred uvedené na internetovej stránke internetového obchodu a v pravidlách internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti správcu poskytujúceho osobné údaje sú zákonnou požiadavkou, ktorá vyplýva zo všeobecne uplatniteľných právnych predpisov, ktorými sa prevádzkovateľom ukladá povinnosť spracúvať osobné údaje (napr. spracúvanie údajov účty) a neposkytnutie im zabráni správcovi vykonávať takéto povinnosti.

 • administraTor osobitne dbá na ochranu záujmov osôb, ktorých osobné údaje spracúvané a najmä sú zodpovedné, a zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromaždila, boli: (1) spracované zákonne; (2) zhromaždené na označené, zákonné účely a nepodrobené ďalšiemu spracovaniu, ktoré nie je v súlade s týmito cieľmi; (3) vecné, správne a primerané vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú; (4) PByť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, nie dlhšie, než je potrebné na dosiahnutie účelu spracovania a (5) spracúvaných takým spôsobom, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred Neoprávnené alebo nezákonné spracovanie a náhodná strata, zničenie alebo poškodenie vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami.

 • UWPovaha, rozsah, kontext a účely spracúvania a riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, správca zavedie primerané technické a organizačné opatrenia na v súlade s týmto nariadením a byť schopný preukázať Toto. Tieto opatrenia sa podľa potreby preskúmajú a aktualizujú. Správca použije technické opatrenia na zabránenie neoprávneným osobám získavať a upravovať osobné údaje prenášané elektronicky.

 • akékoľvek Slová, frázy a akronymy, ktoré sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a začínajú s hlavným písmenom (napr. Predajca, internetový obchod, elektronická služba) by sa mali chápať podľa ich definície obsiahnutej v pravidlách internetového obchodu dostupných na internetových stránkach internetového obchodu.

 • ZÁKLADY SPRACOVANIA ÚDAJOV

  1. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v prípadoch, keď a pritomV rozsahu, v akom je splnená jedna alebo viacero z týchto podmienok: 1. dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac určených účelov; (2) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na základe žiadosti dotknutej osoby o vykonanie opatrenia pred uzavretím zmluvy; (3) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti správcu; alebo (4) spracúvanie je nevyhnutné na účely legitímnych záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, okrem prípadov, keď prevažujúci charakter týchto záujmov má záujmy alebo základné Práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutá osoba dieťaťom.

  2. spracovanie osobných údajov Správca vyžaduje aspoň jeden z dôvodov uvedených v oddiele 2,1 zásady ochrany osobných údajov. Osobitné dôvody spracúvania osobných údajov príjemcov služieb a klientov internetového obchodu sú uvedené v ďalšej časti zásad ochrany osobných údajov – vo vzťahu k účelu spracúvania osobných údajov správcom.

 • ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACÚVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

  1. Vždy, keď sa účel, základ, obdobie a rozsah a príjemcovia osobných údajovSpracované správcom je spôsobené akciami, ktoré vykonáva príjemca služby alebo zákazník v internetovom obchode. Ak sa napríklad zákazník rozhodne uskutočniť nákup v internetovom obchode a rozhodne sa zdvihnúť osobný príjem zakúpeného produktu namiesto kuriérskej zásielky, jeho osobné údaje budú spracované na vykonanie uzavretej kúpnej zmluvy, ale už nebudú dopravca, ktorý vykonáva zásielku v mene správcu.

  2. ASprávca môže spracovávať osobné údaje v internetovom obchode na nasledujúce účely, a to z nasledujúcich dôvodov, počas období a v nasledujúcom rozsahu:

   < table Class = "Tabuľka stola-ohraničená" >Účel spracúvania údajovPrávny základ pre spracovanie a obdobie uchovávania údajovRozsah spracovaných údajovVykonanie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí elektronickej služby alebo prijatie opatrenia na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvyARČlánok 6 písm. 1 b) b) nariadenia GDPR (plnenie zmluvy)
   Dsa uchovávajú počas obdobia potrebného na dokončenie, ukončenie alebo inak skončenie uzavretej zmluvy.Maximálny rozsah: krstné meno a priezvisko; e-mailová adresa; Kontaktné telefónne číslo; Dodacia adresa (ulica, číslo domu, číslo miesta, PSČ, mesto, krajina), adresa bydliska/podnikania/sídla (ak sa odlišuje od adresy doručenia). PalcovZákazník alebo Zákazníci, ktorí nie sú spotrebiteľmi, správca môže tiež spracovať názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (NIP) zákazníka alebo klienta. Zadaný rozsah je maximálny – napríklad Osobné vyzdvihnutie nie je potrebné na poskytnutie adresy doručenia.Direct Marketing Článok 6 ods. 1 b) f) nariadenia GDPR (legitímny záujem správcu) < BR/> Údaje sa uchovávajú po dobu životnosti oprávneného záujmu, ktorý sleduje správca, ale nie dlhšie ako obdobie premlčania nárokov voči dotknutej osobe na základe Podnikania. Premlčacia lehota sa riadi zákonom, najmä Občianskym zákonníkom (základná premlčacia lehota pre pohľadávky súvisiace s podnikaním je tri roky a pre zmluvu o predaji dva roky). Prevádzkovateľ nesmie spracúvať údaje na priamy marketing v prípade účinnej námietky dotknutej osoby.e-mailová adresaRonmentalMarketingČlánok 6 ods. 1 b) A) GDPR (súhlas) < BR/> Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba nestiahne súhlas na ďalšie spracúvanie údajov na tento účel.Meno, e-mailová adresa Vedenie fiškálnych kníh Článok 6 ods. 1 b) C) Nariadenia GDPR umenia. 86 § 1 daňových vyhlás t. j. zo 17. januára 2017 (ú. v. ES Z 2017, bod 201) < BR/> Údaje sa uchovávajú po dobu, ktorú vyžaduje zákon nariaďujúce správcovi ukladať finančné účtovníctvo (až do uplynutia premlčacej lehoty daňovej povinnosti, pokiaľ daňové zákony neustanovujú inak)Meno a priezvisko; Adresa bydliska/podnikania/sídla (ak je odlišná od doručovacieho adresy), názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (NIP) klienta alebo zákazníkaUrčenie, vyšetrovanie alebo obhajovanie pohľadávok, ktoré môže správca zvýšiť alebo ktoré môžu byť vznesené voči správcoviČlánok 6 ods. 1 b) f) nariadenie GDPR < BR/> Údaje sa uchovávajú po dobu životnosti oprávneného záujmu, ktorý sleduje správca, ale nie dlhšie ako obdobie premlčania nárokov voči dotknutej osobe na základe Podnikania. Premlčacia lehota sa riadi zákonom, najmä Občianskym zákonníkom (základná premlčacia lehota pre pohľadávky súvisiace s podnikaním je tri roky a pre zmluvu o predaji dva roky).názov a NaZMôžu Kontaktné telefónne číslo; e-mailová adresa; Adresa doručenia (ulica, číslo domu, číslo miesta, PSČ, mesto, krajina), adresa bydliska/podnikania/sídla (akT okrem adresy doručenia).
   V prípade klientov alebo zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže správca tiež spracovať názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (NIP) zákazníka alebo klienta.
 • PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

  1. Pre riadne fungovanie internetového obchodu, vrátane vykonávania uzavretých obchodných dohôd, je potrebné, aby Správca mohol používať služby tretích strán (napr. poskytovateľ softvéru, kuriér alebo operátor Spôsob platby). Správca používa iba služby takýchto spracovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na vykonávanie primeraných technických a organizačných opatrení, aby spracovanie spĺňalo požiadavky GDPR a chránilo Práv dotknutých osôb.

  2. prenášanée) údaje správcu sa v žiadnom prípade nevyskytujú, a nie na všetkých príjemcov alebo kategórie príjemcov uvedených v zásadách ochrany osobných údajov – Správca odovzdá údaje iba vtedy, ak je to potrebné na účely spracúvania Osobných údajov a len v rozsahu potrebnom na jeho dosiahnutie. Ak napríklad zákazník používa osobné vyzdvihnutie, jeho údaje nebudú prevedené na dopravcu spolupracujúceho s správcom.

  3. údaje Zákazníci a klienti internetového obchodu sa môžu preniesť na nasledujúceZákazníci alebo kategórie príjemcov:

    1. Dopravcovia/prepravcovia/kuriéri-v prípade zákazníka, ktorý používa internetový obchod na doručenie produktu poštou alebo kuriérom, správca poskytuje zhromaždené osobné údaje zákazníka vybraným dopravcom , zasielateľ alebo sprostredkovateľ vykonávajúci zásielku na žiadosť správcu v rozsahu potrebnom na splnenie dodávky výrobku zákazníkovi.

     < Li>

   Subjekty, ktoré podporujú elektronické platby alebo platobnú kartu-v prípade zákazníka, ktorý používa internetový obchod pre elektronickú platbu alebo platobnú kartu, správca poskytuje zhromaždené osobné údaje zákazníka vybraným prevádzkovateľovi, ktorý obsluhuje vyššie uvedené platby v internetovom obchode v mene správcu v rozsahu potrebnom na podporu platby vykonanej zákazníkom.

  4. prístupPoskytovateľ služieb, ktorý poskytuje správcovi technické, IT a organizačné riešenia umožňujúce správcovi podnikať, vrátane internetového obchodu a služieb poskytovaných prostredníctvom IT Elektronické (najmä poskytovatelia počítačového softvéru na spustenie internetového obchodu, e-mailových a hostiteľských poskytovateľov a poskytovateľa softvéru na správu spoločnosti a poskytovanie technickej pomoci správcovi)- Správca poskytuje zhromaždeným osobným údajom zákazníka vybraným poskytovateľom, ktorí na ňom konajúLen v prípade a v rozsahu potrebnom na splnenie účelu spracovania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

  5. Účtovníctvo, právny a poradný poskytovateľ služieb poskytujúci účtovnú, právnu alebo poradenskú podporu správcovi (najmä Účtovnému úradu, advokátskej kancelárii alebo spoločnosti na inkaso)-správca poskytuje zhromaždené osobné údaje o zákazníkovi Vybraným poskytovateľom konajúcim v jeho mene iba v prípade a v rozsahu potrebnom na splnenie účelu spracúvania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 • PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBYH2 >

  1. Právo na prístup, opravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenos -Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, opravu, vymazanie ("právo byť zabudnutý") alebo obmedzenie spracúvania a má právo namietať proti spracovaniu, ako aj Právo na prenos vašich údajov. Podrobné podmienky vykonávania uvedených práv sú uvedené v článku 15-21 nariadenie GDPR.

  2. Právo kedykoľvek odvolať súhlas – osoba, ktorej údaje spracúva prevádzkovateľ na základe jeho súhlasu (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. Článok 9 písm. 2 (b) A) GDPR) má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na súladPrávo na spracovanie, ktoré bolo urobené na základe súhlasu pred jeho odobratím.

  3. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Osoba, ktorej údaje spracúva prevádzkovateľ, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu spôsobom a režimom stanoveným v ustanoveniach GDPR a poľského práva, najmä v zákone o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom v Poľsku je predseda úradu pre ochranu osobných údajov.

  4. Právo namietať -Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať, z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, k spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe čl. Článok 6 písm. 1 b) e) (úroky alebo verejné úlohy) alebo f) (legitímny záujem prevádzkovateľa) vrátane profilovania na základe týchto ustanovení. V takom prípade prevádzkovateľ už nemôže spracúvať takéto osobné údaje, pokiaľ nepreukáže existenciu platných legitímnych dôvodov na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvodmi na Určenia, vyšetrovania alebo obhajoby pohľadávok.

  5. prana objekt. Priamy marketing -Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely takéhoto uvádzania na trh vrátane profilovania, TypSpracúvanie súvisí s takýmto priamym marketingom.

  6. Aby bolo možné vykonávať právomoci uvedené v tejto časti týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete sa obrátiť na správcu zaslaním správy písomne alebo e-mailom na adresu správcu, ako je uvedené v úvode politiky Ochrany osobných údajov alebo pomocou kontaktného formulára dostupného na webovej lokalite internetového obchodu.

 • SÚBORY COOKIE V INTERNETOVOM OBCHODE, PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE A ANALYTICKÉ

  1. Cookies sú malé textové informácie vo forme textových súborov, poslal server a uložené na internetových stránkach návštevníka do internetového obchodu (napr. na pevnom disku počítača, notebooku alebo na pamäťovej karte Smartphone-v závislosti na tom, ktoré zariadenie návštevník používa náš internetový obchod). Podrobné informácie Cookies, rovnako ako História ich tvorby, možno nájsť m.in. Tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

  2. ADMInistrator môže spracovávať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, keď návštevníci používajú internetový obchod na nasledujúce účely:

   1. Identifikácia príjemcov služby ako prihlásený v internetovom obchode a ukazujúci, že sú prihlásení;

   2. Zapamätanie si výrobkov pridaných do nákupného košíka na miesto objednávky;

   3. Uchovávanie údajov z dokončených objednávok, prieskumov aleboOnline Store prihlasovacie údaje;

   4. Prispôsobenie obsahu webovej stránky internetového obchodu individuálnym preferenciám zákazníka (napr. Farba, veľkosť písma, rozloženie strany) a optimalizácia používania stránok webových obchodov,

   5. Anonymné štatistiky ukazujúce, ako používate webovú lokalitu internetový obchod,

   6. Remarketing, je to prehľad charakteristík správania návštevníkov internetového obchodu prostredníctvom anonymnej analýzy ich činností (napr. opakované návštevy konkrétnych stránok, kľúčových slov atď.) s cieľom vytvoriť ich profil a poskytnúť im reklamy Prispôsobené ich očakávaným záujmom, aj keď navštívia iné webové stránky v obsahovej sieti Google INC. a Facebook Ireland Ltd.,

  3. Ako štandard, väčšina webových prehliadačov dostupných na trhu akceptovať ukladanie cookies. Každý má možnosť špecifikovať podmienky používania cookies pomocou nastavenia ich vlastný webový prehliadač. To znamená, že môžete napríklad Čiastočne obmedzené (napr. dočasne) alebo úplne zakázať možnosť uloženia cookies-v druhom prípade to však môže ovplyvniť niektoré funkcie internetového obchodu (napríklad, to môže byť nemožné presunúť cestu Objednávky prostredníctvom objednávacích formulárov z dôvodu nepamäti výrobkov v košíku počas nasledujúcich krokovObjednávanie).

  4. Nastavenia internetového prehliadača, pokiaľ ide o cookies, sú relevantné pre súhlas s používaním cookies naším online obchod-v súlade s ustanoveniami tohto súhlasu môže byť tiež vyjadrené prostredníctvom nastavenia prehliadača Webové. Ak takýto súhlas neexistuje, nastavenie internetového prehľadávača pre súbory cookie by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

  5. < P>Podrobnosti o tom, ako zmeniť nastavenia súborov cookie a ako ich odstrániť v najobľúbenejších webových prehliadačoch, nájdete v časti Pomocníka vo webovom prehľadávači a na nasledujúcich stranách (jednoducho Kliknite na odkaz):
   < a TargET = "_ Blank" href = "https://support.google.com/chrome/answer/95647? hl = sk" rel = "Noreferrer Noopener" >Prehliadač Chrome
   Vo Firefoxe
   V programe Internet Explorer
   V prehliadači Opera
   V Safari
   < ARget = "_ Blank" href = "https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy" rel = "Noreferrer Noopener" > v Microsoft Edge
  6. Správca môže používať služby Google Analytics, Universal Analytics poskytované spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) v internetovom obchode. Tieto služby pomáhajú správcovi analyzovať návštevnosť v internetovom obchode. Zhromaždené údaje sa spracúvajú ako súčasť vyššie uvedených služieb anonymným spôsobom (ide o takzvané prevádzkové údaje, ktoré zabraňujú identifikácii osoby) na generovanie štatistík, ktoré sú užitočné pri spravovaní internetového obchodu. Tieto údaje sú agregované a anonymné v prírode, t. j. Neobsahujú identifikačné znaky (osobné údaje) návštevníkov internetového obchodu. Správca využívajúci vyššie uvedené služby v internetovom obchode zhromažďuje údaje, ako sú zdroje a médiá akvizície návštevníkov internetového obchodu a ako sa správajú na webových stránkach internetového obchodu, informácie o zariadeniach a prehliadačoch s webové stránky, IP a doména, geografické a demografické informácie (vek, pohlavie) a záujmy.

  7. je možné uzamknúťJednoduchý spôsob zdieľania služby Google Analytics s informáciami o ich aktivite na stránke internetového obchodu-na tento účel môžete nainštalovať doplnok prehliadača poskytovaný spoločnosťou Google INC. k dispozícii tu: < a href = "https:/nástroje.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl "target =" _ Blank "rel =" noopener noreferrer Noopener "> https://tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = sk.

 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca vás naliehavo vyzýva, aby ste si pri navigovaní na iné webové stránky stanovili zásady ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na internetový obchod správcu.