Soukromí

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
INTERNETOVÝ OBCHOD WIPLAST.COM

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ DAT
 3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBÍ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 4. PŘÍJEMCI DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ>
 6. SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODU, PROVOZNÍCH DATECH A ANALYTICKÉM
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Tato zásada ochrany osobních údajů obchodu online je informativní, což znamená, že není zdrojem zodpovědnosti za příjemce služby nebo zákazníky internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů zahrnují zejména pravidla týkající se zpracovávání osobních údajů správcem v internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informací Použití souborů cookie a analytických nástrojů v obchodě online.

  2. < P>Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je Dariusz Rydzyński, který je ekonomickou aktivitou společnosti WIPLAST DARIUSZ RYDZYŃSKI entryAna do centrálního rejstříku a informace o hospodářských činnostech Polské republiky, které provádí ministr odpovědný za hospodářství a které: adresa místa podnikání a adresa pro službu: UL. Długa 2B, 56-416 Twardogóra, D & C 9111957390, REGON 021858519, e-mailová adresa: [email protected]ále jen "správce" a je také poskytovatelem služeb online obchodu a prodejce.
 • Dane osobní údaje v online obchodě zpracovává kontrolor v souladu s platnými zákony, zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osob Fyzické osoby v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů), dále jen "GDPR" nebo "nařízení o GDPR". Úřední text GDPR: < a href = "http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/? uri = CELEX% 3A32016R0679" target = "_blank" rel = "noreferrer Noopener" > http: http://Eur-lex.europa. EU/právní obsah/PL/TXT/? uri = CELEX% 3A32016R0679

 • Použití internetového obchodu, včetně nákupu, je dobrovolné. Obdobně platí, že poskytování osobních údajů uživatelem nebo zákazníkem internetového obchodu je dobrovolné, s výhradou dvou výjimek: (1) uzavírání smluv s administrátorem-neposkytnutím v případech a vV rozsahu uvedeném na internetových stránkách obchodu online a v předpisech online obchodu a v této politice ochrany osobních údajů, které jsou nezbytné pro uzavření a provedení kupní smlouvy nebo dohody o poskytování elektronických služeb Správce nemůže tuto smlouvu uzavřít. Poskytování osobních údajů je v takovém případě smluvním požadavkem a pokud si subjekt údajů přeje uzavřít smlouvu s administrátorem, je povinen poskytnout požadované údaje. Pokaždé, když jsou údaje potřebné k uzavření smlouvy předem uvedeny na internetových stránkách obchodu online a v pravidlech obchodu online; (2) zákonné povinnosti, které poskytuje správce, jsou osobní údaje zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně použitelných zákonů ukládajícího na správce povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů účty) a jejich neposkytnutí zabrání správci plnit tyto povinnosti.

 • administraZvláštní pozornost je pověřena ochranou zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovávají, a zejména zajišťuje, že údaje, které shromáždily, jsou: (1) zpracovány zákonně; 2. shromažďovány pro označené, zákonné účely a nesmí být podrobeny dalšímu zpracování, které nesplňuje tyto cíle; [3] hmotné, správné a přiměřené pro účely, pro které jsou zpracovávány; (4) PUchovávají se ve formě, která umožňuje identifikaci dotyčných osob, nikoli déle, než je nezbytné pro dosažení účelu zpracování a (5) zpracovaného způsobem, který zajistí přiměřenou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před Neoprávněné nebo nezákonné zpracování a náhodné ztráty, zničení nebo poškození vhodnými technickými nebo organizačními opatřeními.

 • UWPovaha, rozsah, kontext a účel zpracování a riziko porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností provádí správce vhodná technická a organizační opatření k souladu s tímto nařízením a aby to bylo možné doložit. Tato opatření budou podle potřeby přezkoumána a aktualizována. Správce použije technická opatření, aby zabránil neoprávněným osobám získávat a upravovat osobní údaje předávané elektronicky.

 • libovolný Slova, fráze a akronymy objevující se v této politice ochrany osobních údajů a začínající velkým písmenem (např. Prodávající, internetový obchod, elektronická služba) je třeba porozumět podle jejich definice obsažené v pravidlech internetového obchodu, která jsou k dispozici na webových stránkách obchodu online.

 • ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ DAT

  1. Kontrolor je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy a v takovém případěPokud je splněna jedna nebo více z následujících podmínek: (1) subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů; 2. zpracování je nezbytné pro provedení smlouvy, jíž je subjekt údajů stranou, nebo k přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; 3. zpracování je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti správce; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů vykonávaný správcem nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy převažující povaha těchto zájmů má zájmy nebo základní Práva a svobody subjektu údajů vyžadujícího ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjekt údajů podřízeným.

  2. zpracování osobních údajů Správce vyžaduje alespoň jeden z důvodů uvedených v oddíle 2,1 zásady ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody pro zpracování osobních údajů příjemců služeb a klientů internetového obchodu jsou uvedeny v následující části zásad ochrany osobních údajů – ve vztahu k účelu zpracování osobních dat správcem.

 • ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBÍ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  1. Pokaždé, když je účel, základna, období a rozsah a příjemci osobních údajůZpracováno správcem je způsobeno akcemi, které provádí příjemce služby nebo zákazník v obchodě online. Pokud se například zákazník rozhodne provést nákup v online obchodě a rozhodne se vyzvednout osobní příjem zakoupeného produktu místo dodávky kurýra, budou jeho osobní údaje zpracovány pro provedení uzavřené prodejní smlouvy, ale nebudou již poskytnuta dopravci, který zásilku provádí jménem správce.

  2. ASprávce může zpracovávat osobní údaje v online obchodě pro následující účely, a to z následujících důvodů, v obdobích a v následujícím rozsahu:

   < tabulka Class = "Tabulka – ohraničená tabulkou" >Účel zpracování datPrávní základ pro zpracování a uchovávání údajůRozsah zpracovaných datProvádění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí elektronické služby nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvyarČlánek 6 a 1 b b. nařízení o GDPR (plnění zakázky)
   Djsou uchovávány po dobu nezbytnou k dokončení, ukončení nebo jinému skončení platnosti uzavřené smlouvy.Maximální rozsah: jméno a příjmení; e-mailová adresa; Kontaktní telefonní číslo; Dodací adresa (ulice, číslo domu, číslo místa, PSČ, město, země), adresa bydliště/sídlo/zaměstnání (Pokud se liší od dodací adresy). InZákazník nebo zákazníci, kteří nejsou příjemci, může správce také zpracovat název společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) zákazníka nebo klienta. Zadaný rozsah je maximum – například K zadání dodací adresy není nutné osobní vyzvednutí.Přímý marketing Článek 6 odst. 1 b f nařízení o GDPR (oprávněný zájem správce) < BR/> Údaje se uchovávají po dobu životnosti oprávněného zájmu, který provádí správce, ale nikoli déle než v době omezení nároků vůči subjektu údajů, a to na základě Obchodní. Promlčecí doba se řídí zákonem, zejména občanským zákonem (základní promlčecí doba u pojistných událostí je tři roky a pro smlouvu o prodeji dva roky). Správce nesmí zpracovávat údaje pro přímý marketing v případě, že subjekt údajů tuto námitku účinně vznese.e-mailová adresaRonmentálníMarketingČlánek 6 odst. 1 b A) GDPR (souhlas) < BR/> Údaje se uchovávají, dokud subjekt údajů neodebere souhlas k dalšímu zpracování údajů za tímto účelem.Jméno, e-mailová adresa Uchování fiskálních knih Článek 6 odst. 1 b C) Nařízení o GDPR umění. 86 § 1 daňového nařízení, tj. 17. ledna 2017 (Úř. č. 2017, bod 201) < BR/> Údaje jsou uchovávány po dobu potřebnou zákonem, aby správce ukládal daňové knihy (až do uplynutí promlčecí lhůty daňové povinnosti, pokud daňové předpisy nestanoví jinak)Jméno a příjmení; Adresa bydliště/obchodní/správní ústředí (Pokud se liší od dodací adresy), název společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) zákazníka nebo zákazníkaZjištění, vyšetřování nebo obrana nároků, které správce může vznést nebo které mohou být vznesené proti správciČlánek 6 odst. 1 b f) nařízení GDPR < BR/> Údaje se uchovávají po dobu životnosti oprávněného zájmu, který provádí správce, ale nikoli déle než v době omezení nároků vůči subjektu údajů, a to na základě Obchodní. Promlčecí doba se řídí zákonem, zejména občanským zákonem (základní promlčecí lhůta pro obchodní nároky je tři roky a pro kupní smlouvu na dva roky).Name a NAZPřikázání Kontaktní telefonní číslo; e-mailová adresa; Dodací adresa (ulice, číslo domu, číslo místa, PSČ, město, země), adresa bydliště/zaměstnání/ústředí (PokudJiné než dodací adresa).
   V případě klientů nebo zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může správce také zpracovat název společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) zákazníka nebo klienta.
 • PŘÍJEMCI DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  1. Pro řádné fungování internetového obchodu, včetně provádění uzavřených smluv o prodeji, je nezbytné, aby správce používal služby třetích stran (např. poskytovatel softwaru, kurýr nebo operátor Způsob platby). Správce používá pouze služby těchto zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky pro provádění vhodných technických a organizačních opatření, aby zpracování vyhovovalo požadavkům GDPR a chránila Práva subjektů údajů.

  2. přenesenoe údaje správce se v žádném případě neobjevují a ne pro všechny příjemce nebo kategorie příjemců uvedené v zásadách ochrany osobních údajů – správce předává údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro účely zpracování Osobní údaje a pouze v rozsahu nezbytném k jejímu dosažení. Pokud například zákazník používá osobní pickup, nebudou jeho data přenesena na přepravce spolupracující se správcem.

  3. data Zákazníci a klienti internetového obchodu mohou být převedni do následujícíchZákazníci nebo kategorie příjemců:

    1. Dopravci/servery pro předávání/kurýři-v případě zákazníka, který používá online obchod k dodání produktu poštou nebo kurýrem, poskytne správce shromážděná osobní data zákazníka vybranému dopravci , musí být server pro předávání nebo zprostředkovatel provádějící zásilku na žádost správce v rozsahu nezbytném pro splnění dodávky produktu zákazníkovi.

     < Li>

   Subjekty, které podporují elektronické platby nebo platební kartu-v případě zákazníka, který používá online obchod pro elektronickou platbu nebo platební kartu, poskytne správce shromážděná osobní data zákazníka vybranému provozovateli, který obsluhuje výše uvedené platby v internetovém obchodě jménem správce v rozsahu nezbytném k podpoře platby provedené zákazníkem.

  4. aplikace AccessPoskytovatel služeb, který poskytuje správci technické, IT a organizační řešení, které umožňuje správci provádět obchodní činnost, včetně internetového obchodu a služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto správce. Elektronická (zejména poskytovatelé počítačového softwaru), kteří spouštějí online obchod, e-maily a hostující poskytovatele a zprostředkovatelská software pro správu společností a poskytují technickou pomoc správci. Správce poskytne shromážděná osobní data zákazníka vybranému zprostředkovateli, který na něm pracuje.To pouze v případě a v rozsahu nezbytném k naplnění účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

  5. Poskytovatel účetnictví, právní a poradenské služby poskytující účetnímu, právní nebo poradenskou podporu pro správce (zejména účetní úřad, právnická firma nebo inkasní společnost)-správce poskytne shromážděné osobní údaje o zákazníkovi Vybranému zprostředkovateli jednajícího jeho jménem pouze v tomto případě a v rozsahu nezbytném k naplnění účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 • PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮH2 >

  1. Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo převod -Subjekt údajů má právo žádat od správce přístup k osobním údajům, opravě, výmazu ("právo na zapomenutí") nebo omezení zpracování a má právo vznést námitky proti zpracování, jakož i Právo k přenosu dat. Podrobné podmínky výkonu výše uvedených práv jsou uvedeny v článku 15-21 nařízení GDPR.

  2. Právo kdykoli odvolat souhlas -osoba, jejíž údaje zpracovává kontrolor na základě jeho souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. Článek 9 a 2 písm. A), má právo kdykoliv odejmout souhlas, aniž by to ovlivnilo souladPrávo na zpracování, které bylo učiněno na základě souhlasu před jeho odstoupením.

  3. Právo podat stížnost dozorčímu orgánu – Osoba, jejíž údaje zpracovává správce, má právo podat stížnost dozorčímu orgánu způsobem a režimem stanoveným v ustanoveních GDPR a polského práva, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Úřad dozoru v Polsku je předsedou úřadu pro ochranu osobních údajů.

  4. Přímo na objekt -Subjekt údajů má právo kdykoli vznést z důvodů týkajících se své konkrétní situace zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě uměleckého díla. Článek 6 a 1 b e (úroky nebo veřejné úkoly) nebo f (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě správce nesmí již takové osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže existenci legitimních oprávněných důvodů pro zpracování, potlačování zájmů, práv a svobod subjektu údajů nebo důvodů pro Stanovení, vyšetřování nebo obrana pohledávek.

  5. prak objektu. Přímý marketing -Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro účely tohoto uvádění na trh, včetně profilování, TypVe kterém se zpracování vztahuje k takovému přímému marketingu.

  6. Pro výkon pravomocí uvedených v této části zásad ochrany osobních údajů můžete kontaktovat správce zasláním písemné zprávy nebo e-mailem na adresu správce, jak je uvedeno v úvodu zásady Zásady ochrany osobních údajů nebo pomocí formuláře kontaktu, který je k dispozici na webu obchodu online.

 • SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODU, PROVOZNÍCH DATECH A ANALYTICKÉM

  1. Soubory cookie jsou malé textové informace ve formě textových souborů odeslaných serverem a uložené na webu návštěvníka do internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo paměťové karty Smartphone – v závislosti na zařízení, které návštěvník používá v internetovém obchodě). Podrobné informace Soubory cookie, stejně jako historii jejich tvorby, lze najít m.in. Zde: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

  2. ADMV případě, že návštěvníci používají internetový obchod, může při použití internetového obchodu zpracovávat data obsažená v souborech cookie:

   1. Identifikace příjemců služby, jak jsou zaznamenány v internetovém obchodě, a ukazující, že jsou přihlášeni;

   2. Zapamatování si produktů přidaných do nákupního vozíku za účelem objednání objednávky;

   3. Ukládání dat z formulářů dokončených objednávek, průzkumů neboInformace o přihlášení online obchodu;

   4. Přizpůsobení obsahu webu obchodu online individuálním preferencím zákazníka (např. barvou, velikostí písma, rozložením stránky) a optimalizací použití stránek webových obchodů;

   5. Anonymní statistika zobrazující způsob použití webu internetového obchodu online,

   6. Remarketing, jedná se o průzkum charakteristik chování návštěvníků internetového obchodu prostřednictvím anonymity analýzy jejich činností (např. opakované návštěvy určitých míst, klíčových slov atd.) s cílem vytvořit jejich profil a poskytnout jim reklamy Přizpůsobené svým očekávaným zájmům, i když navštěvují jiné webové stránky na zobrazovací síti Google INC. a Facebook Ireland Ltd.;

  3. Většina webových prohlížečů, které jsou k dispozici na trhu, je standardně akceptuje ukládání souborů cookie. Každý uživatel má možnost určit podmínky použití souborů cookie pomocí nastavení vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete například Částečně omezeno (např. dočasně) nebo zcela zakáže možnost ukládání souborů cookie-v druhém případě však může dojít k ovlivnění některých funkcí internetového obchodu (například není možné přesunout cestu Objednávky prostřednictvím formuláře objednávky z důvodu neschopnosti zapamatovat si výrobky v vozíku během následujících krokůŘazení).

  4. Nastavení internetového prohlížeče, pokud jde o soubory cookie, má význam pro souhlas s používáním souborů cookie v našem internetovém obchodě – v souladu s ustanoveními tohoto souhlasu mohou být také vyjádřeny prostřednictvím nastavení prohlížeče Webové. Pokud takový souhlas neexistuje, je třeba odpovídajícím způsobem změnit nastavení internetového prohlížeče pro soubory cookie.

  5. < P>Podrobné informace o změně nastavení souborů cookie a o jejich odstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích naleznete v části Nápověda webového prohlížeče a na následujících stránkách (jednoduše Klepněte na odkaz):
   < a TargET = "_blank" href = "https://support.google.com/chrome/answer/95647? hl = en" rel = "Noreferrer Noopener" >Prohlížeč Chrome
   V aplikaci Firefox
   V aplikaci Internet Explorer
   V prohlížeči Opera
   V aplikaci Safari
   < ARget = "_blank" href = "https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy" rel = "Noreferrer Noopener" > v Microsoft Edge
  6. Správce může používat službu Google Analytics (Universal Analytics Services) poskytovanou společností Google Inc. (1600) v obchodě online 94043, ve kterém najdete amfiteátr Parkway. Tyto služby pomáhají správci analyzovat provoz v internetovém obchodě. Shromážděné údaje jsou zpracovávány jako součást výše uvedených služeb anonymizovaným způsobem (Jedná se o takzvané provozní údaje, které zabraňují identifikaci osoby) za účelem generování statistik užitečných pro správu internetového obchodu. Tyto údaje jsou v podstatě agregované a anonymní, tj. Neobsahují identifikační charakteristiky (osobní údaje) návštěvníků internetového obchodu. Správce používající výše uvedené služby v obchodě online shromažďuje data, jako jsou zdroje a média pro získání návštěvníků internetového obchodu a jejich chování na webových stránkách obchodu online, informace o zařízeních a prohlížečích internetové stránky, IP a doména, zeměpisné a demografické informace (věk, pohlaví) a zájmy.

  7. je možné zamknoutSnadný způsob, jak může osoba sdílet službu Google Analytics s informacemi o své aktivitě na stránce obchodu online-k tomuto účelu můžete nainstalovat doplněk prohlížeče poskytnutý společností Google INC. zde: < a href = "https:/Tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl "Target =" _blank "rel =" noreferrer Noopener "> https://tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = en.

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné weby. Správce požaduje, abyste si po přechodu na jiné weby prostudovali zásady ochrany osobních údajů. Tato zásada ochrany osobních údajů se vztahuje pouze na online obchod správce.