Polityka prywatno艣ci

POLITYKA PRYWATNO艢CI
SKLEPU INTERNETOWEGO WIPLAST.COM

SPIS TRE艢CI:

 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 5. PRAWA OSOBY, KT脫REJ DANE DOTYCZ膭
 6. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
 7. POSTANOWIENIA KO艃COWE
 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE

  1. Niniejsza polityka prywatno艣ci Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza 偶e nie jest ona 藕r贸d艂em obowi膮zk贸w dla Us艂ugobiorc贸w lub Klient贸w Sklepu Internetowego. Polityka prywatno艣ci zawiera przede wszystkim zasady dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a tak偶e informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plik贸w cookies oraz narz臋dzi analitycznych.

  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem Sklepu Internetowego jest Dariusz Rydzy艅ski prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 WIPLAST DARIUSZ RYDZY艃SKI wpisana do Centralnej Ewidencji i聽Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, posiadaj膮ca: adres miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci i adres do dor臋cze艅: ul. D艂uga 2B, 56-416 Twardog贸ra, NIP 9111957390, REGON 021858519, adres poczty elektronicznej: biuro@wiplast.com - zwana dalej 鈥濧dministratorem鈥 i b臋d膮ca jednocze艣nie Us艂ugodawc膮 Sklepu Internetowego i Sprzedawc膮.

  3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane s膮 przez Administratora zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) - zwane dalej 鈥濺ODO鈥 lub 鈥濺ozporz膮dzenie RODO鈥. Oficjalny tekst Rozporz膮dzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

  4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakup贸w jest dobrowolne. Podobnie zwi膮zane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj膮cego ze Sklepu Internetowego Us艂ugobiorc臋 lub Klienta jest dobrowolne, z聽zastrze偶eniem dw贸ch wyj膮tk贸w: (1) zawieranie um贸w z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatno艣ci danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i je偶eli osoba, kt贸re dane dotycz膮 chce zawrze膰 dan膮 umow臋 z Administratorem, to jest zobowi膮zana do podania wymaganych danych. Ka偶dorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowi膮zki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj膮cym z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa nak艂adaj膮cych na Administratora obowi膮zek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksi膮g podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemo偶liwi Administratorowi wykonanie tych偶e obowi膮zk贸w.

  5. Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci jest odpowiedzialny i zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w spos贸b zapewniaj膮cy odpowiednie bezpiecze艅stwo danych osobowych, w tym ochron臋 przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow膮 utrat膮, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc膮 odpowiednich 艣rodk贸w technicznych lub organizacyjnych.

  6. Uwzgl臋dniaj膮c charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno艣ci os贸b fizycznych o r贸偶nym prawdopodobie艅stwie i wadze zagro偶enia, Administrator wdra偶a odpowiednie 艣rodki techniczne i聽organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa艂o si臋 zgodnie z niniejszym rozporz膮dzeniem i aby m贸c to wykaza膰. 艢rodki te s膮 w razie potrzeby poddawane przegl膮dom i uaktualniane. Administrator stosuje 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮.

  7. Wszelkie s艂owa, wyra偶enia i akronimy wyst臋puj膮ce w niniejszej polityce prywatno艣ci i rozpoczynaj膮ce si臋 du偶膮 liter膮 (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Us艂uga Elektroniczna) nale偶y rozumie膰 zgodnie z ich definicj膮 zawart膮 w聽Regulaminie Sklepu Internetowego dost臋pnym na stronach Sklepu Internetowego.

 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy 鈥 i w takim zakresie, w jakim 鈥 spe艂niony jest co najmniej jeden z poni偶szych warunk贸w: (1) osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych cel贸w; (2) przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora lub przez stron臋 trzeci膮, z wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rych nadrz臋dny charakter wobec tych interes贸w maj膮 interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, wymagaj膮ce ochrony danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest dzieckiem.

  2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka偶dorazowo zaistnienia co najmniej jednej z聽podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatno艣ci. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Us艂ugobiorc贸w i Klient贸w Sklepu Internetowego przez Administratora s膮 wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatno艣ci 鈥 w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Ka偶dorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia艂a艅 podejmowanych przez danego Us艂ugobiorc臋 lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przyk艂adowo je偶eli Klient decyduje si臋 na dokonanie zakup贸w w Sklepie Internetowym i wybierze odbi贸r osobisty zakupionego Produktu zamiast przesy艂ki kurierskiej, to jego dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzeda偶y, ale nie b臋d膮 ju偶 udost臋pniane przewo藕nikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.

  2. Administrator mo偶e przetwarza膰 dane osobowe w Sklepie Internetowym w nast臋puj膮cych celach, na nast臋puj膮cych podstawach, w okresach oraz w nast臋puj膮cym zakresie:

   Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danychZakres przetwarzanych danych
   Wykonanie Umowy Sprzeda偶y lub umowy o聽艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej lub podj臋cie dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem w/w um贸w Artyku艂 6 ust. 1 lit. b) Rozporz膮dzenia RODO (wykonanie umowy)
   Dane s膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do wykonania, rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia w inny spos贸b zawartej umowy.
   Zakres maksymalny: imi臋 i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzia艂alno艣ci/siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy). W wypadku Us艂ugobiorc贸w lub Klient贸w nie b臋d膮cych konsumentami Administrator mo偶e przetwarza膰 dodatkowo nazw臋 firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us艂ugobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny 鈥 w聽przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.
   Marketing bezpo艣redni Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
   Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 w stosunku do osoby, kt贸rej dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonej przez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata, a聽dla umowy sprzeda偶y dwa lata). Administrator nie mo偶e przetwarza膰 danych w celu marketingu bezpo艣redniego w聽przypadku wyra偶enia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮.
   Adres poczty elektronicznej
   Marketing Artyku艂 6 ust. 1 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO (zgoda)
   Dane przechowywane s膮 do momentu wycofania zgody przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮 na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
   Imi臋, adres poczty elektronicznej
   Prowadzenie ksi膮g podatkowych Artyku艂 6 ust. 1 lit. c) Rozporz膮dzenia RODO w zw. z art. 86 搂 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)
   Dane s膮 przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj膮cymi Administratorowi przechowywanie ksi膮g podatkowych (do czasu up艂ywu okresu przedawnienia zobowi膮zania podatkowego, chyba 偶e ustawy podatkowe stanowi膮 inaczej)
   Imi臋 i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia dzia艂alno艣ci/siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us艂ugobiorcy lub Klienta
   Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze艅 jakie mo偶e podnosi膰 Administrator lub jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO
   Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 w stosunku do osoby, kt贸rej dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonej przez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata, a聽dla umowy sprzeda偶y dwa lata).
   Imi臋 i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzia艂alno艣ci/siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy).
   W wypadku Us艂ugobiorc贸w lub Klient贸w nie b臋d膮cych konsumentami Administrator mo偶e przetwarza膰 dodatkowo nazw臋 firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us艂ugobiorcy lub Klienta.
 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Dla prawid艂owego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Um贸w Sprzeda偶y konieczne jest korzystanie przez Administratora z us艂ug podmiot贸w zewn臋trznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obs艂uguj膮cy p艂atno艣ci). Administrator korzysta wy艂膮cznie z us艂ug takich podmiot贸w przetwarzaj膮cych, kt贸rzy zapewniaj膮 wystarczaj膮ce gwarancje wdro偶enia odpowiednich 艣rodk贸w technicznych i聽organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe艂nia艂o wymogi Rozporz膮dzenia RODO i chroni艂o prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.

  2. Przekazanie danych przez Administratora nie nast臋puje w ka偶dym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatno艣ci odbiorc贸w lub kategorii odbiorc贸w 鈥 Administrator przekazuje dane wy艂膮cznie wtedy, gdy jest to niezb臋dne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb臋dnym do jego zrealizowania. Przyk艂adowo, je偶eli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie b臋d膮 przekazywane przewo藕nikowi wsp贸艂pracuj膮cemu z Administratorem.

  3. Dane osobowe Us艂ugobiorc贸w i Klient贸w Sklepu Internetowego mog膮 by膰 przekazywane nast臋puj膮cym odbiorcom lub kategoriom odbiorc贸w:

   1. przewo藕nicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi, spedytorowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

   2. podmioty obs艂uguj膮ce p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 - w przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb臋dnym do obs艂ugi p艂atno艣ci realizowanej przez Klienta.

   3. dostawcy us艂ug zaopatruj膮cy Administratora w rozwi膮zania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo偶liwiaj膮ce Administratorowi prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i聽艣wiadczonych za jego po艣rednictwem Us艂ug Elektronicznych (w szczeg贸lno艣ci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz膮dzania firm膮 i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w聽zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.

   4. dostawcy us艂ug ksi臋gowych, prawnych i doradczych zapewniaj膮cy Administratorowi wsparcie ksi臋gowe, prawne lub doradcze (w szczeg贸lno艣ci biuro ksi臋gowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.

 5. PRAWA OSOBY, KT脫REJ DANE DOTYCZ膭

  1. Prawo dost臋pu, sprostowania, ograniczenia, usuni臋cia lub przenoszenia - osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia (鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczeg贸艂owe warunki wykonywania wskazanych wy偶ej praw wskazane s膮 w art. 15-21 Rozporz膮dzenia RODO.

  2. Prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie 鈥 osoba, kt贸rej dane przetwarzane s膮 przez Administratora na podstawie wyra偶onej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO), to ma ona prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 osoba, kt贸rej dane przetwarzane s膮 przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w spos贸b i trybie okre艣lonym w przepisach Rozporz膮dzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

  4. Prawo do sprzeciwu - osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw 鈥 z przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮 鈥 wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepis贸w. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju偶 przetwarza膰 tych danych osobowych, chyba 偶e wyka偶e on istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec interes贸w, praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.

  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpo艣redniego - je偶eli dane osobowe s膮 przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w聽jakim przetwarzanie jest zwi膮zane z takim marketingiem bezpo艣rednim.

  6. W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa w niniejszym punkcie polityki prywatno艣ci mo偶na kontaktowa膰 si臋 z聽Administratorem poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci pisemnie lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres Administratora wskazany na wst臋pie polityki prywatno艣ci lub korzystaj膮c z formularza kontaktowego dost臋pnego na stronie Sklepu Internetowego.

 6. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

  1. Pliki Cookies (ciasteczka) s膮 to niewielkie informacje tekstowe w postaci plik贸w tekstowych, wysy艂ane przez serwer i聽zapisywane po stronie osoby odwiedzaj膮cej stron臋 Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te偶 na karcie pami臋ci smartfona 鈥 w zale偶no艣ci z jakiego urz膮dzenia korzysta odwiedzaj膮cy nasz Sklep Internetowy). Szczeg贸艂owe informacje dot. plik贸w Cookies, a tak偶e histori臋 ich powstania mo偶na znale藕膰 m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

  2. Administrator mo偶e przetwarza膰 dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj膮cych ze strony Sklepu Internetowego w nast臋puj膮cych celach:

   1. identyfikacji Us艂ugobiorc贸w jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, 偶e s膮 zalogowani;

   2. zapami臋tywania Produkt贸w dodanych do koszyka w celu z艂o偶enia Zam贸wienia;

   3. zapami臋tywania danych z wype艂nianych Formularzy Zam贸wienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

   4. dostosowywania zawarto艣ci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Us艂ugobiorcy (np. dotycz膮cych kolor贸w, rozmiaru czcionki, uk艂adu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

   5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj膮cych spos贸b korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

   6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzaj膮cych Sklep Internetowy poprzez anonimow膮 analiz臋 ich dzia艂a艅 (np. powtarzaj膮ce si臋 wizyty na okre艣lonych stronach, s艂owa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i聽dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa艅, tak偶e wtedy kiedy odwiedzaj膮 oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

  3. Standardowo wi臋kszo艣膰 przegl膮darek internetowych dost臋pnych na rynku domy艣lnie akceptuje zapisywanie plik贸w Cookies. Ka偶dy ma mo偶liwo艣膰 okre艣lenia warunk贸w korzystania z plik贸w Cookies za pomoc膮 ustawie艅 w艂asnej przegl膮darki internetowej. Oznacza to, 偶e mo偶na np. cz臋艣ciowo ograniczy膰 (np. czasowo) lub ca艂kowicie wy艂膮czy膰 mo偶liwo艣膰 zapisywania plik贸w Cookies 鈥 w tym ostatnim wypadku jednak mo偶e to mie膰 wp艂yw na niekt贸re funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego (przyk艂adowo niemo偶liwym mo偶e okaza膰 si臋 przej艣cie 艣cie偶ki Zam贸wienia poprzez Formularz Zam贸wienia z uwagi na niezapami臋tywanie Produkt贸w w koszyku podczas kolejnych krok贸w sk艂adania Zam贸wienia).

  4. Ustawienia przegl膮darki internetowej w zakresie plik贸w Cookies s膮 istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z聽plik贸w Cookies przez nasz Sklep Internetowy 鈥 zgodnie z przepisami taka zgoda mo偶e by膰 r贸wnie偶 wyra偶ona poprzez ustawienia przegl膮darki internetowej. W braku wyra偶enia takiej zgody nale偶y odpowiednio zmieni膰 ustawienia przegl膮darki internetowej w zakresie plik贸w Cookies.

  5. Szczeg贸艂owe informacje na temat zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w聽najpopularniejszych przegl膮darkach internetowych dost臋pne s膮 w dziale pomocy przegl膮darki internetowej oraz na poni偶szych stronach (wystarczy klikn膮膰 w dany link):
   w przegl膮darce Chrome
   w przegl膮darce Firefox
   w przegl膮darce Internet Explorer
   w przegl膮darce Opera
   w przegl膮darce Safari
   w przegl膮darce Microsoft Edge

  6. Administrator mo偶e korzysta膰 w Sklepie Internetowym z us艂ug Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm臋 Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Us艂ugi te pomagaj膮 Administratorowi analizowa膰 ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane s膮 w ramach powy偶szych us艂ug w spos贸b zanonimizowany (s膮 to tzw. dane eksploatacyjne, kt贸re uniemo偶liwiaj膮 identyfikacj臋 osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te maj膮 charakter zbiorczy i聽anonimowy, tj. nie zawieraj膮 cech identyfikuj膮cych (danych osobowych) osoby odwiedzaj膮ce stron臋 Sklepu Internetowego. Administrator korzystaj膮c z powy偶szych us艂ug w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak 藕r贸d艂a i聽medium pozyskania odwiedzj膮cych Sklep Internetowy oraz spos贸b ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urz膮dze艅 i przegl膮darek z kt贸rych odwiedzaj膮 stron臋, IP oraz domen臋, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p艂e膰) i zainteresowania.

  7. Mo偶liwe jest zablokowanie w 艂atwy spos贸b przez dan膮 osob臋 udost臋pniania Google Analytics informacji o jej aktywno艣ci na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu mo偶na zainstalowa膰 dodatek do przegl膮darki udost臋pniany przez firm臋 Google Inc. dost臋pny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 7. POSTANOWIENIA KO艃COWE

  1. Sklep Internetowy mo偶e zawiera膰 odno艣niki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przej艣ciu na inne strony, zapozna膰 si臋 z polityk膮 prywatno艣ci tam ustalon膮. Niniejsza polityka prywatno艣ci dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.